Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO “ROŚLINNA BAZA” (dalej: „Regulamin”)

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.roslinnabaza.pl ( dalej: „Sklep”).
 2. Właścicielem i administratorem Sklepu jest Roślinna Baza Sp. z o. o. z siedzibą w Pionkach, ul. Dębowa 19, 26-670, NIP: 7962998867, REGON: 387221422, KRS: 0000863153 , (dalej: „Sprzedawca”).
 3. Dane kontaktowe Sprzedawcy to: adres e-mail: hej@roslinnabaza.pl.
 4. Sklep oferuje następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. zakup produktów z oferty Sklepu w postaci ebooków w formie plików cyfrowych w formacie PDF (dalej: „Produkty”),
  2. kontakt ze Sprzedawcą poprzez adres e-mail oraz formularz kontaktowy.
 5. W celu korzystania ze Sklepu należy posiadać urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym rejestracji w Sklepie, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Przeglądanie zawartości Sklepu jest nieodpłatne.
 7. Do odczytania Produktów niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego odczytującego pliki w formacie D.

II. ZAKUP PRODUKTÓW W SKLEPIE

 1. Osobami zakupującymi Produkty w Sklepie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa zdolność prawną, w tym zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne działające jako konsumenci w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (dalej: „Klienci”).
 2. Klienci będący osobami fizycznymi mogą korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolność do czynności prawnych. W razie powzięcia informacji przez Sprzedawcę, że Klient nie spełnia powyższego wymogu, Sprzedawca może uniemożliwić mu korzystanie ze Sklepu lub żądać przedstawienia stosownej zgody przedstawiciela ustawowego takiego Klienta.
 3. Zakupy Produktów w Sklepie są możliwe wyłącznie w formie zakupów bez rejestracji.
 4. W celu dokonania zakupów należy (po wyborze Produktów) podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz podać sposób płatności oraz dokonać akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, a także klauzuli dotyczącej dostarczenia treści cyfrowych.
 5. W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien wskazać numer NIP oraz nazwę firmy w formularzu zamówienia.
 6. Ze względu na specyfikę sprzedawanych Produktów, zakup może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.
 7. W celu zamówienia Produktów należy
  1. umieścić wybrany Produkt w koszyku;
  2. wpisać dane do faktury;
  3. wybrać formę płatności;
  4. podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu);
  5. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);
  6. kliknąć przycisk „zamawiam i płacę”.
 8. Zamówienie jest wiążące po kliknięciu przycisku „zamawiam i płacę”.
 9. Z uwagi na charakter Produktów, Klient wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
 10. Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia w terminie do 72 godzin od jego otrzymania. Potwierdzenie jest wysyłane na adres e-mail Klienta.
 11. Sprzedawca prześle zakupione produkty drogą mailową w terminie do 72 godzin od momentu otrzymania płatności, na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia.
 12. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca może kontaktować się z Klientem w formie e-mail (np. w celu potwierdzenia warunków dostawy albo poinformowania o opóźnieniu).
 13. Sprzedawca może anulować zamówienie, jeżeli potwierdzenie dokonania płatności nie dotrze do niego w terminie 72 godzin od złożenia zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane także, jeżeli Klient poda nieprawidłowe dane lub naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje o anulowaniu zamówienia poprzez przesłanie wiadomości email na adres Klienta w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia przesłanki anulacji zamówienia.
 14. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie są podane w kwocie brutto (zawierają podatek VAT) oraz wyrażone są w polskich złotych.
 15. Treści zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty, o ile wyraźnie tak nie wskazano (poprzez wyrażenie: „dostępny” w opisie Produktu). Pozostałe treści stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W takim wypadku zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę, która jest wiążąca przez 72 godziny od złożenia zamówienia. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie potwierdzania przyjęcia zamówienia, wówczas oferta wygasa. Przesłanie potwierdzenia przez Sprzedawcę jest równoznaczne z przyjęciem oferty i zawarciem wiążącej Umowy.
 16. Sprzedawca zastrzega, że zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy. W szczególności rzeczywisty wygląd Produktów może różnić się od wyglądu na zdjęciach w Sklepie. Rzeczywisty wygląd Produktu może różnić się od zdjęć ze względu na parametry i ustawienia monitora/wyświetlacza urządzenia Klienta. W razie wątpliwości w tym zakresie możliwy jest kontakt ze Sprzedawcą poprzez adres email.

III. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Dostępne metody płatności są wskazane na stronach Sklepu. Sprzedawca informuje, że wybrane metody płatności wymagają zawarcia odrębnej umowy z operatorem płatności (bankiem lub inną instytucją płatniczą). Jeżeli inaczej nie wynika z przepisów prawa, Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za wykonanie umowy na dokonanie płatności zawartej przez Klienta. W razie dokonywania płatności z rachunku bankowego prowadzonego w walucie innej niż waluta wskazana w Sklepie, w procesie płatności nastąpi przewalutowanie zgodnie z warunkami ustalonymi przez operatora płatności lub przez bank Klienta.
 2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Usługi te świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 72 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.
 3. Jeżeli formularz płatności jest wypełniany samodzielnie przez Klienta, Klient powinien w nim wskazać numer zamówienia – który jest wskazany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (wysyłanym w formie e-mail).
 4. W przypadku, gdy zamówienie nie może być zrealizowane z jakichkolwiek powodów (np. brak realizacji pełnej płatności, podanie nieprawidłowych danych, niedostępność Produktu), Sprzedawca zwróci wszelkie płatności Klienta nie później niż w terminie 7 dni od momentu powzięcia informacji o jednej z powyższych przesłanek.
 5. Informacje o ewentualnych kosztach poszczególnych metod płatności wskazane są na stronach Sklepu oraz w podsumowaniu wyświetlanym bezpośrednio przez złożeniem zamówienia.
 6. Zaleca się zapisywanie Produktów na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Produktów w Sklepie, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Produktów na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.
 7. Klient ma prawo korzystać z Produktów wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania Produktów lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
  2. zwielokrotniania Produktów w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Produktu, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 9. Sprzedawca informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Produktów osobom trzecim jest niedozwolone.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo powyższe może wykonać albo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i przesłaniu jej na adres Sprzedawcy: Pionki (26-670), ul. Dębowa 19, albo wysyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej hej@roslinnabaza.pl.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Produktu, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

V. SKARGI, ROSZCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów bez wad.
 2. Reklamacje związane z wadami Produktu, objęte gwarancją lub rękojmią mogą być składane na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy lub poprzez e-mail na adres hej@roslinnabaza.pl.
 3. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w formie e-mail lub pisemnie, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.
 4. Roszczenia z tytułu rękojmi będą rozpatrywane zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca informuje o możliwości użycia platformy ODR do rozpatrywania roszczeń. Link do platformy to: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. W zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedawca nie wyraża zgody na pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabronione jest przesyłanie przez użytkowników Sklepu treści sprzecznych z prawem za pośrednictwem Sklepu.
 2. Prawa do wszelkich materiałów dostępnych na stronach Sklepu (np. zdjęć, grafik, opisów, znaków, oprogramowania) są chronione przez prawo i nie są przenoszone na Użytkownika Sklepu. Korzystanie bez zezwolenia z tych materiałów (ponad dozwolony użytek wynikający z przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu) jest zabronione.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności polska ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Powyższe postanowienie nie wyłącza prawa Klienta do wykonywania praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz prawa państw członkowskich Unii Europejskiej.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, w szczególności pod kątem prawa konsumenckiego, Sprzedawca nie będzie stosował takiego postanowienia. Nieważne postanowienie będzie zastąpione odpowiednią normą prawa powszechnego.
 5. Spory wynikłe z korzystania ze Sklepu będą rozpatrywane przez właściwy sąd, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże w przypadku Klientów nie będących Konsumentami, właściwym sądem będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Z dniem 1 stycznia 2021 r. wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej):
  1. nie stosuje się postanowień pkt VI ust. 5 Regulaminu,
  2. stosuje się postanowienia pkt IV Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin może być zmieniony pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Klientów. Jeżeli będzie to możliwe, zmiany zostaną opublikowane na stronach Sklepu z wyprzedzeniem 14 dni.

Załącznik: Formularz odstąpienia od Umowy

Do: Roślinna Baza Sp. z o.o., ul. Dębowa 19, 26-670 Pionki ,NIP: 7962998867, REGON: 387221422, KRS: 0000863153, e-mail: hej@roslinnabaza.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

………………………………………………………………………

Data zamówienia:

………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:

………………………………………………………………………

Adres konsumenta:

………………………………………………………………………

Podpis konsumenta (jeżeli formularz ma formę papierową):

………………………………………………………………………

Data:

………………………………………………………………………

Poprzednie wersje regulaminu:

1. Wersja 1, obowiązująca od 13.07.2020 do 30.10.2020

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt!